© 2022 Uppeo

uppeo-oferty-pracy
uppeo-praca-insta
linkedin-uppeo
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Uppeo Spółka Cywilna

al. W. Korfantego 2, 40-004 Katowice

REGON 384301899

NIP 6342967435

KRAZ 22878
 

www.uppeorecruitment.com

www.uppeo.com.pl

Uppeo to firma rekrutacyjna z Katowice. Jako agencja headhunterska i doradztwa personalnego prowadząca rekrutacje stałe na stanowiska specjalistyczne, szeregowe, średniego
i wyższego szczebla. Z sukcesem dzielimy
się naszym doświadczeniem z naszymi partnerami.

Headhunting | Direct Search
| Executive Search | Search & Selection

+48 794 177 228

+48 519 111 669

info@uppeorecruitment.com

Masz jeszcze jakieś pytania?

Wypełnij poniższy formularz

Więcej o nas

Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
rekrutacj-pracownikow
rekrutacja-pracownikow

firmy rekrutacyjne katowice,
firma rekrutacyjna z Katowice

Podręczne menu

Ochrona danych osobowych

Informacje dla podmiotu danych, którym jest kandydat do pracy

Państwa prawa, jako podmiotu danych, związane z ochroną danych osobowych

Klauzula informacyjna - skrócona wersja 

Podręczne menu

Ochrona danych osobowych

Informacje dla podmiotu danych, którym jest kandydat do pracy

Państwa prawa, jako podmiotu danych, związane z ochroną danych osobowych

Klauzula informacyjna - skrócona wersja 

Ochrona danych osobowych

 

WYRAŻENIE ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zaznaczając pole „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych“ na stronach administratora, wysyłając swoją aplikację (również zawierającą CV) na adresy adres e-mail w domenie @uppeo.com.pl oaz @uppeorecruitment.com i wysyłając aplikację poprzez portale pracy (OLX.pl, Lento.pl oraz pozostałe), komunikator Messenger za pośrednictwem chatbota Chatfuel, przez stronę oferty.ats-uppeo.com.pl, oraz poprzez system HRAppka jako osoba, której dane dotyczą, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w niżej określonym zakresie:

Jako osoba, której dane dotyczą, przedłoży Pan/i swoje dane osobowe za pośrednictwem swojego życiorysu, ankiety Google, formularza zgłoszeniowego lub w inny sposób (np. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego).

W tym przypadku Administrator ma prawo do przetwarzania przede wszystkim niżej określonych danych osobowych (w zależności od tego, które dane osobowe zostaną wprowadzone do ankiety lub innego dokumentu):

 1. imię, nazwisko oraz tytuł;

 2. data urodzenia i adres stałego pobytu;

 3. adres tymczasowego pobytu (jeżeli jest);

 4. zdobyte wykształcenie i doświadczenie;

 5. staż (informacje o poprzednich pracodawcach, stanowiskach pracy, na których pracowałem/-łam, okres zatrudnienia);

 6. informacje o posiadanych pozwoleniach/licencjach (licencja na wózek widłowy, licencja spawacza i in.);

 7. numer telefonu i adres e-mail;

 8. adres IP;

 9. inne dane, które dobrowolnie podałem(-am) w ankiecie lub życiorysie, np. fotografia;

(dalej jako „dane osobowe“).

 

Informacje dla podmiotu danych,
którym jest kandydat do pracy

Szanowni Państwo, którzy są osobami, których dane osobowe przetwarzamy.

Niniejszym przedstawiamy Państwu podstawowe informacje w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych, jak również w sprawie praw związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych.

Definicje pojęć:

Odbiorca

Odbiorcą danych osobowych jest każdy podmiot, któremu Uppeo s.c. udostępnia Państwa dane osobowe, tj. właściwie każda osoba, która za pośrednictwem Uppeo s.c.  będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych tj. partnerzy handlowi Uppeo s.c., jako potencjalni Państwa pracodawcy.

Osoba odpowiedzialna

Osobą odpowiedzialną jest osoba, która nadzoruje ochronę danych osobowych poszczególnych podmiotów danych (tj. również Państwa danych osobowych) w Uppeo s.c. , która przetwarza Państwa dane osobowe. Z osobą odpowiedzialną mogą Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, skontaktować się w sprawie wszelkich kwestii dotyczących Państwa danych osobowych oraz wykonania Pańskich praw wynikających z rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych. Pańskie prawa wynikające z rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych zostały szczegółowo opisane poniżej.

Profilowanie

Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Jest to właściwie sposób przetwarzania danych osobowych, na podstawie którego przetwarzane dane osobowe zostaną wykorzystane w celu utworzenia profilu danych osobowych, za pomocą którego będzie możliwe przewidzenie zachowania lub osobistych preferencji podmiotu danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach jest sposobem, w przypadku którego o prawach i obowiązkach podmiotu danych decyduje określony program komputerowy, czyli występuje podejmowanie decyzji za nieobecności czynników ludzkich lub czynnik ludzki jedynie określa zasady, na podstawie których zaprogramowany program komputerowy następnie podejmuje decyzję.

Podstawa prawna

Podstawą prawną przetwarzania są uregulowania prawne, na podstawie których Uppeo s.c., jako administrator danych osobowych, ma prawo do przetwarzania Państwa danych osobowych.

Tożsamość administratora:

Administratorem, czyli podmiotem, który przetwarza Państwa dane osobowe jest Uppeo s.c (Jako Współadministratorzy, wspólnicy tj. wspólnicy Paweł Niedzielski (NIP: 9542807643, REGON: 384310102) oraz Patryk Knop (NIP: 5751899021, REGON: 383550459) prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą Uppeo Spółka Cywilna (NIP: 6342967435, REGON: 384301899)., al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, NIP 6342967435 REGON: 384345075 w rozumieniu artykułu 26 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Zwany dalej tylko Uppeo s.c. jako spólka cywilna obydwóch wspólników (współadministratorów). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych Uppeo s.c. oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez jej wspólników (współadministratorów).

Dane kontaktowe głównego administratora:

Z Uppeo s.c.  można skontaktować się w formie pisemnej poprzez wysłanie pisma na adres siedziby, czyli al. Korfantego 2, 40-004 Katowice, lub przez wysłanie wiadomości e-mail na nasz adres e-mail: info@uppeo.com.pl

W przypadku zmiany danych kontaktowych poinformujemy Państwa poprzez wysłanie wiadomości na Państwa adres e-mail podany przy wypełnianiu Państwa danych osobowych. Aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne na stronie internetowej https://www.uppeo.com.pl/odo/

Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

Osobą odpowiedzialną jest Uppeo s.c. (osoba kontaktowa: Paweł Niedzielski). Z osobą odpowiedzialną można skontaktować się pisemnie poprzez wysłanie pisma na adres: al. Korfantego 2, 40-004 Katowice , że należy zaznaczyć, że przesyłka jest przeznaczona dla osoby odpowiedzialnej, lub przez wysłanie wiadomości e-mail na adres e-mail: ado@uppeo.com.pl

O ewentualnej zmianie danych kontaktowych poinformujemy Państwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy wypełnianiu Państwa danych osobowych. Aktualne dane kontaktowe są zawsze dostępne na stronie internetowej https://www.uppeo.com.pl/odo/

Cele przetwarzania, do których mają posłużyć dane osobowe:

Wyszukiwanie i oferowanie różnych możliwości zatrudnienia przeznaczonych dla podmiotu danych, polegających przede wszystkim na:

 1. pośrednictwie zatrudnienia u potencjalnych pracodawców w formie pośrednictwa pracy za wynagrodzenie (tj. zatrudnienie bezpośrednio u źródła potencjalnego pracodawcy) w tym również;

 2. Kontakt telefoniczny oraz e-mailowy z ofertami pracy dopasowanymi do złożonej aplikacji.

Podstawa prawna przetwarzania:

Państwa dane osobowe przetwarzamy w oparciu o następujące podstawy prawne:

 1. Zgoda osoby, której dane dotyczą, tj. Państwa dane osobowe przetwarzamy za zgodą, którą wyrazili Państwo Uppeo s.c. , jako administratorowi oraz

 2. na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której Pan/Pani jest stroną, a to umowy skierowania do pracy.

 

Odbiorcy albo kategorie odbiorców danych osobowych:

Kategoriami odbiorców są przede wszystkim:

 1. nasi partnerzy handlowi, którzy poszukują pracowników, czyli z Państwa perspektywy, jako podmiotu danych, chodzi o potencjalnych pracodawców

Informacja, czy Uppeo s.c. zamierza przekazywać Państwa dane osobowe do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej:

Uppeo s.c. nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego (czyli do krajów spoza Unii Europejskiej) lub organizacji międzynarodowej.

Jednakże, w ramach naszej działalności gospodarczej wykorzystujemy różnego rodzaju narzędzia informatyczne, gdzie niektóre z nich mogą używać serwerów ulokowanych w różnych częściach świata, bądź też posiadają siedziby i stosuje się do nich prawo państw trzecich, w tym głównie prawo USA. Do usługodawców takich zaliczamy np. Google LLC, Google Poland sp. z o.o., Apple Inc, Microsoft Corporation, Chatfuel.

Okres przechowywania danych osobowych:

60 miesięcy

Informacja, czy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym, lub warunkiem zawarcia umowy oraz czy osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania i jakie są ewentualne konsekwencje niepodania danych.

Jako podmiot danych nie mają Państwo obowiązku podawania swoich danych osobowych, jednakże w związku z tym, że celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przede wszystkim proponowanie ofert pracy dla Państwa, bez podania danych osobowych Uppeo s.c. nie byłaby zdolna do osiągnięcia danego celu, a więc nie mogłaby Państwu zaproponować żadnej oferty pracy.

Informacja o istnieniu zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania + informacje na temat zastosowanej procedury, znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Agencja pośrednictwa pracy Uppeo s.c., jako administrator nie wykorzystuje, Państwa danych osobowych w celu profilowania. Uppeo s.c., jako administrator, nie wykorzystuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach.

 

Państwa prawa, jako podmiotu danych, związane z ochroną danych osobowych

 

 1. Prawo dostępu do danych osobowych:

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do uzyskania otrzymania od administratora (czyli Uppeo s.c.) potwierdzenia przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą.

  • Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać dostęp do tych danych osobowych, które przetwarzamy, a ponadto mają Państwo prawo do tego, abyśmy Państwu przedłożyli niżej wymienione informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Uppeo s.c. :

   1. informację o tym, w jakich celach przetwarzamy Państwa dane osobowe;

   2. informację o tym, jakie kategorie danych osobowych przetwarzamy o Państwu;

   3. informację o odbiorcach lub co najmniej o kategoriach odbiorców, którym zostały lub zostaną udostępnione Państwa dane osobowe, przede wszystkim o odbiorcach w państwach trzecich lub odbiorcach, którymi są organizacje międzynarodowe;

   4. jeżeli jest to możliwe – informację o planowanym okresie przechowywania Państwa danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, informację o kryteriach do jego określenia;

   5. informację o prawie żądania od administratora (czyli Uppeo s.c.) sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, oraz prawa wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

   6. informację o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

   7. jeżeli Państwa dane osobowe nie uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa, informację o prawie uzyskania wszelkich dostępnych informacji na temat ich źródła;

   8. informację o zautomatyzowanym podejmowaniu lub niepodejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a w przypadku wykorzystywania przez nas zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mają Państwo prawo otrzymania od nas najważniejszych informacji na temat zastosowanej procedury, a także znaczenia i przewidywanych konsekwencji takiego przetwarzania.

  • W przypadku przekazywania Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, mają Państwo prawo, jako osoba, której dane dotyczą, do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń dotyczących przekazywania (czyli o tym, w jaki sposób została zapewniona ochrona Państwa danych osobowych w państwach trzecich).

  • Jako administrator Uppeo s.c. jest zobowiązana Państwu udostępnić kopię Państwa danych osobowych, które na temat Państwa przetwarzamy. Za wszystkie kolejne kopie, których zażąda podmiot danych, Uppeo s.c., jako administrator, ma prawo pobierać odpowiednie opłaty odpowiadające kosztom administracyjnym. Jeżeli jako podmiot danych złożą Państwo wniosek drogą elektroniczną, informacje zostaną Państwu udostępnione w powszechnie wykorzystywanej formie elektronicznej (tj. udostępnimy Państwu informacje za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres mailowy podany w Pańskim wniosku), chyba że zażądają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, innego sposobu udostępnienia danych.

 

 1. Prawo do sprostowania danych osobowych

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo do tego, aby Uppeo s.c., jako administrator, bez zbędnej zwłoki sprostowała Pańskie niepoprawne dane osobowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

  • Jako administrator Uppeo s.c. ma obowiązek poinformować każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały udostępnione, każdą zmianę danych osobowych, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. W przypadku, gdy tego Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądają, Uppeo s.c., jako administrator danych, udostępni Państwu informację o odbiorcach, których Uppeo s.c. ma obowiązek poinformować.

 

 1. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”):

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo żądania od Uppeo s.c., jako administratora, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych. Uppeo s.c., jako administrator, ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć Państwa dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

   1. Państwa dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

   2. jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnej Państwa zgody i jeżeli jako osoba, której dane dotyczą, cofną Państwo zgodę, na której opierało się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania Państwa danych osobowych;

   3. wykorzystają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych zgodnie z pkt. 5.

   4. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

   5. Państwa dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

   6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, przy czym są przetwarzane dane osobowe dziecka.

  • Jeżeli Uppeo s.c., jako administrator danych, upubliczni Państwa dane osobowe, a mamy obowiązek usunąć te dane osobowe, to informujemy administratorów przetwarzających Państwa dane osobowe, że jako osoba, której dane dotyczą, żądają Państwo, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje. Dane kroki zostaną podjęte biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji, w formie rozsądnych działań, w tym środków technicznych.

  • Jako administrator Uppeo s.c. ma obowiązek poinformować każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały udostępnione, każde usunięcie danych osobowych, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. W przypadku, gdy tego Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądają, Uppeo s.c., jako administrator danych, udostępni Państwu informację o odbiorcach, których Uppeo s.c. ma obowiązek poinformować.

 

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych:

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo żądania od Uppeo s.c., jako administratora danych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, pod warunkiem wystąpienia jednej z następujących okoliczności:

   1. Jako osoba, której dane dotyczą, kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych na okres pozwalający Uppeo s.c. , jako administratorowi danych, sprawdzić prawidłowość Państwa danych osobowych;

   2. Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezgodne z prawem, a Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, sprzeciwiają się usunięciu Państwa danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystania;

   3. Jeżeli Uppeo s.c., jako administrator danych, nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu, jako osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony Państwa roszczeń prawnych;

   4. Jeżeli jako osoba, której dane dotyczą, wnoszą Państwo sprzeciw wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w tym profilowania, które Uppeo s.c., jako administrator danych, może wykorzystywać przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Pańskich danych osobowych, na okres umożliwiający Uppeo s.c. , jako administratorowi danych sprawdzenie, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Uppeo s.c. , jako administratora danych, są wystarczające do wykorzystywania danego sposobu przetwarzania danych osobowych

  • W czasie, w którym Uppeo s.c., jako administrator danych, ograniczyła przetwarzanie Państwa danych osobowych, Uppeo s.c., jako administrator danych, ma prawo wyłącznie do przechowywania Państwa danych osobowych. Wszelkie inne operacje przetwarzania Uppeo s.c., jako administrator danych, ma prawo wykonać wyłącznie:

   1. pod warunkiem, że wyrażą Państwo zgodę

   2. gdy jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych

   3. gdy jest to konieczne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej

   4. gdy jest to konieczne z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub Rzeczypospolitej Polskiej,

  • Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania Uppeo s.c., jako administrator danych, jest zobowiązana Państwa poinformować o tym fakcie.

  • Jako administrator danych Uppeo s.c. ma obowiązek poinformować każdego odbiorcę, któremu dane osobowe zostały udostępnione, każde ograniczenie przetwarzania danych osobowych, jeśli nie okaże się to niemożliwe lub wymagające nieproporcjonalnego wysiłku. W przypadku, gdy tego Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, zażądają, Uppeo s.c., jako administrator danych, udostępni Państwu informację o odbiorcach, których Uppeo s.c. ma obowiązek poinformować.

 

 1. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych opartego na niżej opisanej podstawie prawnej:

   1. jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne dla realizacji zadania wykonywanego w interesie publicznym lub dla wykonywania władzy publicznej przekazanej administratorowi danych

   2. jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią

Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec profilowania opartego na podstawie prawnej opisanej w zdaniu powyżej. Po wykonaniu Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z niniejszym punktem, Uppeo s.c., jako administratorowi danych, nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych, chyba że Uppeo s.c. wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania Państwa danych osobowych, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub Uppeo s.c. jako administrator danych, wykaże, że powodem przetwarzania jest ustalenie, dochodzenie lub ochrona roszczeń prawnych.

 • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, a także wnieść sprzeciw wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Po zastosowaniu Państwa prawa do wniesienia sprzeciwu zgodnie z niniejszym punktem, Uppeo s.c. , jako administratorowi danych, nie wolno już przetwarzać Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

 • Jako osoba, której dane dotyczą, mogą Państwo wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 

 1. Prawo do przenoszenia danych:

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo prawo otrzymać dane osobowe, które Państwa dotyczą i które Państwo dostarczyli Uppeo s.c. , jako administratorowi danych. Uppeo s.c., jako administrator danych, ma obowiązek przekazać Państwu te dane w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

  • Jako osoba, której dane dotyczą, mają Państwo również prawo zażądać od Uppeo s.c. , aby przesłała Państwa dane osobowe innemu administratorowi.

  • Uppeo s.c. jest zobowiązana do przesłania Państwa danych osobowych pod warunkiem, że przetwarzanie Państwa danych osobowych Uppeo s.c. wykonuje w sposób zautomatyzowany (np. mamy Państwa dane w naszej wewnętrznej komputerowej bazie danych) i jednocześnie, Uppeo s.c. przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o jedną z następujących podstaw prawnych:

   1. na podstawie Państwa zgody;

   2. lub Uppeo s.c. przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie umowy zawartej pomiędzy Państwem, jako osobą, której dane dotyczą, oraz Uppeo s.c. przy wykonywaniu której jest konieczne przetwarzanie Państwa danych osobowych (np. umowa o pośrednictwo pracy, gdy do tego, abyśmy mogli dla Państwa znaleźć odpowiednią pracę, jest konieczne przetwarzanie niektórych Państwa danych);

  • Wykonując prawo do przenoszenia Państwa danych, mają Państwo prawo żądania, by Państwa dane osobowe zostały przekazane przez Uppeo s.c.  bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed jej cofnięciem:

  • Jeżeli Uppeo s.c. przetwarza Państwa dane osobowe w oparciu o podstawę prawną, którą jest Państwa zgoda, tj. udzielili Państwo Uppeo s.c.  pisemnie na papierze lub elektronicznie (np. poprzez wypełnienie formularza elektronicznego) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Uppeo s.c. , mają Państwo prawo do cofnięcia swojej zgody w dowolnym momencie.

  • Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które odbywało się na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Jako administrator danych, Uppeo s.c. ma obowiązek zapewnić, aby cofnięcie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych było dla Państwa, jako osoby, której dane dotyczą, tak łatwe, jak jej wyrażenie.

  • W celu cofnięcia zgody mogą Państwo skorzystać z formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej https://www.uppeo.com.pl/wycofanie-zgody

  • Mogą Państwo również cofnąć zgodę poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Uppeo s.c.: info@uppeo.com.pl We wiadomości e-mail należy podać Państwa dane identyfikacyjne, abyśmy wiedzieli, kto jest zainteresowany w cofnięciu swojej zgody. Ponadto wiadomość powinna zawierać tekst, z którego wynika, że chcieliby Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. „Ja Jan Kowalski, ur. 32.12.1898, cofam swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłem Uppeo s.c. “).

  • Mogą Państwo również cofnąć zgodę poprzez wysłanie pisma na adres siedziby tj. al. Korfantego 2, 40- 004 Katowice. W piśmie należy czytelnie podać Państwa dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, datę urodzenia), abyśmy wiedzieli, kto jest zainteresowany w cofnięciu swojej zgody. Ponadto pismo powinno zawierać tekst, z którego wynika, że chcieliby Państwo cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych (np. „Ja Jan Kowalski, ur. 32.12.1898, cofam swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych, którą wyraziłem Uppeo s.c. .“). Dane odwołanie należy własnoręcznie podpisać.

  • Uppeo s.c. może z Państwem, jako z osobą, której dane dotyczą, po doręczeniu cofnięcia zgody (przede wszystkim w przypadku odwołania zgody za pośrednictwem wiadomości e-mail, lub wypełnienia formularza elektronicznego) skontaktować się (np. telefonicznie) w celu sprawdzenia, czy cofnięcie zgody zostało wykonane i wysłane przez Państwa.

 

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

  • Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych, mają Państwo, jako osoba, której dane dotyczą, prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, tj. organu państwowego, który nadzoruje poprawność i legalność przetwarzania danych osobowych osób, których dane dotyczą.

  • Rzeczypospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, Infolinia: 606-950-000

 

Klauzula informacyjna

Administrator

Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Uppeo s.c. (tj. wspólnicy spólki, występujący jako współadministratorzy: Paweł Niedzielski NIP: 9542807643, Patryk Knop NIP: 5751899021) jako agencja pośrednictwa pracy. Kontakt do administratora danych osobowych: ado@uppeo.com.pl

Cel i podstawy przetwarzania

Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Uppeo s.c. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą Pracodawcy, oferujący wolne miejsca pracy, a jednocześnie klienci Uppeo s.c., z którymi Uppeo s.c. zawarła stosowne umowy o współpracy, wskazani przez Państwa w kwestionariuszu osobowym. 

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 60 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

rekrutacja-agencja-firma-rekrutacyjna
 1. pl